பெயர் தெரியாத புலவர்களின் பாடல்கள்

பெயர் தெரியாத  புலவர்களின் பாடல்கள்

There are 102 poems written by anonymous authors

To see all my Sangam translations, please go to http://sangamtranslationsbyvaidehi.com – Vaidehi

நற்றிணை – (56 in total) 8, 10, 22, 24, 45, 46, 84, 92, 107, 108, 111, 115, 125, 126, 132, 134, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,  182, 183, 184, 185,  186, 188, 189,  190, 192, 193, 195, 207, 229, 235, 271, 355, 385, 396
குறுந்தொகை – ( 9 in total) 191, 201, 256, 313, 321, 326, 375, 381, 395
அகநானூறு –  (2 in total) 114, 117
புறநானூறு – (10 in total) 256, 257, 263, 297, 307, 327, 328, 333, 339, 355

 

%d bloggers like this: