வேலனும் வெறியாட்டமும்

வேலனும் வெறியாட்டமும்  To see all poems related to this topic, please go to my site www.learnsangamtamil.com

When a young girl is afflicted with love and becomes  sad and thin, her mother is disturbed. She has not heard from her daughter about her love.  Unable to understand what’s going on, she invites the velan (Murukan priest) to come and cure her daughter of her disease.  In some instances, the mother invites a female diviner (கட்டுவிச்சி) who advises her to bring the velan and perform veriyāttam.  The belief is that the the Kurinji Thinai deity Murukan is angry with the young girl, and has caused this distress. The vēlan comes and performs ceremonies with offerings to appease Murukan in their front yard,  in order to cure the young girl.  He also performs the frenzied veriyāttam dance.

A pavilion (பந்தல்) is erected in the front yard, and the ground is covered with fine sand. A spear (வேல்) is planted on the ground, and garlanded and decorated with kadampa flowers and leaves. Offerings of flowers, millet, and goats  are given to Murukan. Cooked rice is also offered to Murukan.  There is loud music with many instruments along with drums. கழங்கு – Molucca beans (caesalpinia crista seeds) are used in the rituals to divine the reason for the heroine’s ‘illness’. In some of these poems, the heroine’s friend jokes about the velan who does not know about her friend’s lover.  She questions him doing these rituals since she knows that her friend’s illness is caused by her lover.  

Poems with Veriyāttam references

ஐங்குறுநூறு156, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, குறுந்தொகை – 53, 105, 111, 263, 318, 360, 362366, நற்றிணை –  34, 47, 51, 173, 268, 273, 282, 288, 322, 342, 376, அகநானூறு – 22, 98, 114, 138, 182, 195, 232, 242, 292, 370, 382, 388, புறநானூறு – 366, பரிபாடல் – 5, 9, குறிஞ்சிப்பாட்டு 169 – 175, திருமுருகாற்றுப்படை – 222, 227, 245, மலைபடுகடாம் – 149, 283, பட்டினப்பாலை – 155

வெறி பாடிய காமக்கண்ணியார் – வெறியாட்டம் பற்றி பல பாடல்களை பாடியிருக்கின்றார்.  இவர் ஒரு பெண் புலவர்.

%d bloggers like this: